കാന്താരി മുളക് തഴച്ചുവളരാൻ മാജിക് വളം.!! ഇനി കാന്താരി മുളക് പൊട്ടിച്ചു മടുക്കും; ബക്കറ്റ് നിറയെ കാന്താരി മുളക് കിട്ടാൻ ഈ സൂത്രം ചെയ്തു നോക്കൂ.!! Kanthari mulak krishi tips

കാന്താരി മുളക് തഴച്ചുവളരാൻ മാജിക് വളം.!! ഇനി കാന്താരി മുളക് പൊട്ടിച്ചു മടുക്കും; ബക്കറ്റ് നിറയെ കാന്താരി മുളക് കിട്ടാൻ ഈ സൂത്രം ചെയ്തു നോക്കൂ.!! Kanthari mulak krishi tips

Kanthari mulak krishi tips : ബക്കറ്റ് നിറയെ കാന്താരി മുളക് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി! ഇനി കാന്താരി മുളക് പൊട്ടിച്ചു മടുക്കും; കാന്താരി കുലകുത്തി തഴച്ചു വളരാൻ ഇതൊന്നു ചെയ്ത് നോക്കൂ! നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ബക്കറ്റ് നിറയെ കാന്താരി മുളക്; കിലോ കണക്കിന് കാന്താരി മുളക് പൊട്ടിക്കാനുള്ള കൃഷി രീതിയും പരിചരണവും. ഏതു പറമ്പിലും തൊടിയിലും നന്നായി വളരുന്ന ഒന്നാണ് കാന്താരി. കൂടുതല്‍ പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വിളയാണിത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും വളർത്തുന്ന ഒരു…