നാടൻ രുചിയിൽ ചുട്ടരച്ച മത്തി കറി.!! കറിച്ചട്ടി കാലിയാക്കാൻ ഒരു നിമിഷം വേണ്ട; മത്തി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കൂ, കറിച്ചട്ടി ഉടനേ കാലിയാകും.!! Chuttaracha mathi curry recipe

നാടൻ രുചിയിൽ ചുട്ടരച്ച മത്തി കറി.!! കറിച്ചട്ടി കാലിയാക്കാൻ ഒരു നിമിഷം വേണ്ട; മത്തി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കൂ, കറിച്ചട്ടി ഉടനേ കാലിയാകും.!! Chuttaracha mathi curry recipe

Chuttaracha mathi curry recipe : മത്സ്യവിഭവങ്ങൾക്ക് എന്നും സ്വീകാര്യത കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ മത്തിക്കുള്ള സ്‌ഥാനം മറ്റൊന്നിനും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. മത്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കണക്കില്ല. ധാരാളം ഗുണമേന്മയുള്ള മത്തി പ്രോട്ടീൻ കലവറയാണ്. ചുട്ടരച്ച മത്തിക്കറി കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ. നല്ല വറ്റിച്ചെടുത്ത പോലെയാണ് നമ്മളീ മത്തിക്കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കൊതിയൂറും ചുട്ടരച്ച മത്തിക്കറി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി പത്തോ പതിനൊന്നോ മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള മത്തി…