വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കറ്റാർവാഴ വളർത്തൂ.!! ഏത് തടസ്സവും മാറ്റാൻ ഇത് മാത്രം മതി; മഹാഭാഗ്യം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്ന് നിറയും.!! Aloevera at home Astrology

വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കറ്റാർവാഴ വളർത്തൂ.!! ഏത് തടസ്സവും മാറ്റാൻ ഇത് മാത്രം മതി; മഹാഭാഗ്യം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്ന് നിറയും.!! Aloevera at home Astrology

Aloevera at home Astrology : ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാസ്തു നോക്കുന്ന പതിവ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്. വാസ്തു വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാടും വളർത്തുന്ന ചെടികൾ ആയിട്ടുപോലും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കറ്റാർവാഴ. വീടിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് കറ്റാർവാഴ നടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുക എന്നതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഗ്രീക്ക് ആസ്ട്രോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം ചെടികൾ വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായി…

ഉറുമ്പുകൾ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക.!! Ants coming in your home

ഉറുമ്പുകൾ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക.!! Ants coming in your home

Ants coming in your home : വീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ഉറുമ്പുകൾ വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അല്ലെ. പല തരത്തിലുള്ള ഉറുമ്പുകളും നമ്മുടെ അടുക്കളയിലും മറ്റും ശല്യക്കാരായി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉറുമ്പുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കുറെയധികം മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് വഴി പ്രകൃതി നൽകുന്നുണ്ട്. അവ ഏതെല്ലാമെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഏതു രീതിയിലുള്ള വീടുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഉറുമ്പു ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കും. ഉറുമ്പിനെ തുരത്തുവാൻ പല…