മാതളം കഴിച്ചാലുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ

രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു 

ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റുന്നു 

രക്ത സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു 

ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു 

ക്യാൻസറിനെ ചെറുക്കുന്നു