മൾബറി പഴത്തിൻറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ 

ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു

ഹൃദയത്തിൻറെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം

കണ്ണിൻറെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു 

രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു 

പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു