ആർക്കും അറിയാത്ത സൂത്രം.!! വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീട്ടിലുള്ളവർ നിർബന്ധമായും കാണുക; ഇത് കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും തീർച്ച.!! Washing Machine Cleaning Trick

ആർക്കും അറിയാത്ത സൂത്രം.!! വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീട്ടിലുള്ളവർ നിർബന്ധമായും കാണുക; ഇത് കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും തീർച്ച.!! Washing Machine Cleaning Trick

Washing Machine Cleaning Trick : തുണി അലക്കാനായി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത വീടുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ സ്ഥിരമായി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് അകത്തുള്ള പാർട്സുകളിൽ എത്രമാത്രം കറ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇത്തരത്തിൽ കറപിടിച്ച വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഉൾഭാഗം വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യമാണ്. അതിനായി…