വെറും ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ പാത്രം ഠപ്പേന്ന് കാലിയാകും; നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടേൽ വാഴയിലയിൽ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.!! Steamed banana snack recipe

വെറും ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ പാത്രം ഠപ്പേന്ന് കാലിയാകും; നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടേൽ വാഴയിലയിൽ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.!! Steamed banana snack recipe

Steamed banana snack recipe : നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടേൽ വാഴയിലയിൽ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേകിച്ചെടുക്കുന്ന വളരെ രുചികരമായ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം. വാഴയിലയുടെ ഉള്ളിൽ നേന്ത്രപ്പഴം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തൊരു സ്വാദാണ്. വാഴയിലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും വളരെ രുചികരമാണ്, എന്നാൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പൊടി കൈ ചേർത്ത് പുതിയൊരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം, നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കാത്തവരെ കഴിപ്പിക്കാനായിരുന്നാലും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു എണ്ണയില്ല പലഹാരം ഇതുപോലെ…