വെറും 5 മിനിറ്റിൽ മാവ് തയ്യാറാക്കാം.!! പഞ്ഞിപോലുള്ള ഒരു വട്ടയപ്പം; നാവിൽ കൊതിയൂറും രുചിയിൽ സോഫ്റ്റ് വട്ടേപ്പം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം.!! Kerala Style soft Vattayappam Recipe

വെറും 5 മിനിറ്റിൽ മാവ് തയ്യാറാക്കാം.!! പഞ്ഞിപോലുള്ള ഒരു വട്ടയപ്പം; നാവിൽ കൊതിയൂറും രുചിയിൽ സോഫ്റ്റ് വട്ടേപ്പം എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം.!! Kerala Style soft Vattayappam Recipe

Kerala Style soft Vattayappam Recipe : വളരെ സ്വാദോടെ വീട്ടിൽ ഒരുക്കാവുന്ന ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ് വട്ടയപ്പം. ഇത് പ്രഭാത ഭക്ഷണമായും പലഹാരമായും വിളമ്പാവുന്നതാണ്. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന മധുരമുള്ളൊരു പലഹാരം കൂടിയാണിത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നല്ല സ്പോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞി പോലെയുള്ള രുചികരമായ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യമായി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി അരി എടുക്കണം. പച്ചരി എടുക്കുമ്പോൾ പഴകിയ പച്ചരി എടുക്കാതെ പുതിയത്…