തുന്നാതെ, തയ്ക്കാതെ,ഒട്ടിക്കാതെ ഒറ്റമിനിറ്റിൽ കീറിയതുണി പുതിയത് പോലെയാക്കാം; പലർക്കും അറിയാത്ത സൂത്രം.!! Keeriya thuni stiching Easily tip

തുന്നാതെ, തയ്ക്കാതെ,ഒട്ടിക്കാതെ ഒറ്റമിനിറ്റിൽ കീറിയതുണി പുതിയത് പോലെയാക്കാം; പലർക്കും അറിയാത്ത സൂത്രം.!! Keeriya thuni stiching Easily tip

Keeriya thuni stiching Easily : മിക്കപ്പോഴും പുതിയ ഷർട്ടോ, ചുരിദാറോ ഒക്കെ ഇട്ട് വീടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആയിരിക്കും കുറ്റിയിലോ മറ്റോ കൊണ്ട് അവ പെട്ടെന്ന് കീറി പോകുന്നത്. വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട തുണികൾ ഇത്തരത്തിൽ കീറി കഴിഞ്ഞാൽ കളയാനും ആർക്കും മനസ്സ് ഉണ്ടാകാറില്ല. അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ ട്രിക്കാണ് ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നത്. അതായത് കീറിയ തുണി തുന്നൽ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ…