നമ്മുടെ മുറ്റം അലങ്കരിക്കാനുള്ള ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽസ് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; വെറും 5 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി.!! Interlock tiles making

നമ്മുടെ മുറ്റം അലങ്കരിക്കാനുള്ള ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽസ് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; വെറും 5 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി.!! Interlock tiles making

Interlock tiles making : മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാഴ്ചയിൽ ഭംഗിയും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമുള്ള ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകൾ കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായി സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈയൊരു രീതിയിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകൾ…