ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പു മാത്രം മതി.!! എലികലെ എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ തുരത്തി ഓടിക്കാം; കപ്പ കൃഷിക്കാർ വയലിൽ ചെയ്യുന്ന സൂത്രം ഇതാണ്.!! Get Rid of rat using Salt

ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പു മാത്രം മതി.!! എലികലെ എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ തുരത്തി ഓടിക്കാം; കപ്പ കൃഷിക്കാർ വയലിൽ ചെയ്യുന്ന സൂത്രം ഇതാണ്.!! Get Rid of rat using Salt

Get Rid of rats using Salt : മഴക്കാലമായാൽ വീടുകളിൽ എലികളുടെ ശല്യം കൂടുതലായി കണ്ടു വരാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എലിപ്പനി പോലുള്ള അസുഖങ്ങളും കൂടുതലായി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും എലിശല്യം പാടെ ഒഴിവാക്കാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില വഴികൾ വിശദമായി അറിഞ്ഞിരിക്കാം. എലിയെ തുരത്താനായി ചെയ്യാവുന്ന ആദ്യത്തെ രീതി തവിടു പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനായി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തവിട് പൊടിയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കുറച്ച്…