ഗ്യാസ് ലിറ്ററിനും റീയുസോ.!! കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ; ഇതറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഉറപ്പ്.!! Gas Lighter Reuse ideas

ഗ്യാസ് ലിറ്ററിനും റീയുസോ.!! കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ; ഇതറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഉറപ്പ്.!! Gas Lighter Reuse ideas

Gas Lighter Reuse ideas : എന്റെ പൊന്നു ഗ്യാസ് ലൈറ്ററേ! കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ ഇനി ചുമ്മാ കളയല്ലേ! കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഉറപ്പ്; ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ആരും ചിന്തിക്കാതെ കിടിലൻ ഐഡിയ. മിക്ക വീടുകളിലും ഇന്ന് ഗ്യാസ് അടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതുപോലെതന്നെ അടുപ്പ് കത്തിക്കുവാനുള്ള ഗ്യാസ് ലൈറ്ററും ഉണ്ടാകും. ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കേടായാൽ നമ്മൾ അത് കളയുകയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇനി ഗ്യാസ്…