ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യൂ.!! അറബികൾ പറഞ്ഞു തന്ന സൂത്രം; പച്ച മീൻ മാസങ്ങൾ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇതാ ഒരുഗ്രൻ ടിപ്.!! Easy tips to store fish for long time

ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യൂ.!! അറബികൾ പറഞ്ഞു തന്ന സൂത്രം; പച്ച മീൻ മാസങ്ങൾ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇതാ ഒരുഗ്രൻ ടിപ്.!! Easy tips to store fish for long time

Easy tips to store fish for long time : നമ്മൾ എല്ലാവരും ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ ഇനമാണ് മീൻ. മീൻ കറി ആയാലും മീൻ പൊരിച്ചത് ആയാലും, മീൻ വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദിവസേന മീൻ വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ് ആണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. മീൻ എങ്ങനെ കുറേ ദിവസം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അറബികൾ സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ് ആണ് ഇത്….