അവൽ കൊണ്ട് കൊതിയൂറും പലഹാരം.!! ഒരു തുള്ളി എണ്ണയോ നെയ്യോ വേണ്ട; ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴിയറിയില്ല.!! Aval Halwa snack recipe

അവൽ കൊണ്ട് കൊതിയൂറും പലഹാരം.!! ഒരു തുള്ളി എണ്ണയോ നെയ്യോ വേണ്ട; ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴിയറിയില്ല.!! Aval Halwa snack recipe

Aval Halwa snack recipe : ഒരു തുള്ളി എണ്ണയോ നെയ്യും ഇല്ലാതെ അവലുകൊണ്ട് വളരെ രുചികരമായ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് മാത്രം മതി നന്നായി വറുത്തെടുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിനു ശേഷം വാഗത്തിന് ഏലക്കപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത്കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ചേരുവ ഈ…