അരിനെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത് വർഷങ്ങളോളം കേടാകാതിരിക്കാൻ കിടിലൻ ട്രിക്ക്; ഈ ചേരുവ ചേർത്ത് നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ട് നോക്കൂ.!! Arinellika upilittath Recipe

അരിനെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത് വർഷങ്ങളോളം കേടാകാതിരിക്കാൻ കിടിലൻ ട്രിക്ക്; ഈ ചേരുവ ചേർത്ത് നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ട് നോക്കൂ.!! Arinellika upilittath Recipe

Tasty Arinellika upilittath Recipe : ഓരോ സീസണിലും ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവ കാലങ്ങളോളം കേടാകാതെ അച്ചാറിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പണ്ടുകാലം തൊട്ടുതന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള പതിവാണ്. അത്തരത്തിൽ അരിനെല്ലി ഉണ്ടാകുന്ന സമയമായാൽ അത് ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. കഞ്ഞി പോലുള്ളവയോടൊപ്പം കഴിക്കാനും വെറുതെ കഴിക്കാനും വളരെയധികം രുചിയുള്ള അരിനെല്ലി ഉപ്പിലിട്ടത് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. അരിനെല്ലി ഉപ്പിലിടാനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചെടുത്ത അരിനെല്ലിക്ക, ഒരുപിടി അളവിൽ…